This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-019   14.10.2019: Процедури по ЗОП
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

 

ОБЯВА  

 

 

На 14.10.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.”  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.11.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 19.11.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Изтегли:
   17.10.2019: Решение за откриване на процедура
   17.10.2019: Обявление за поръчка
   17.10.2019: Документация за участие
   17.10.2019: Образци
   22.11.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   11.12.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   11.12.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   11.12.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   11.12.2019: Доклад на комисията
   11.12.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   11.12.2019: Заповед за класиране
   23.01.2020: Догвор № ОП-2019-019-01
   23.01.2020: Договор № ОП-2019-019-02
   23.01.2020: Договор ОП-2019-019-03
   23.01.2020: Договор ОП-2019-019-04
   23.01.2020: Договор ОП-2019-019-05
   23.01.2020: Договор ОП-2019-019-06
   23.01.2020: Договор ОП-2019-019-07
   23.01.2020: Обявление за възложена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |