Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Процедури по ЗОП: ОП-2019-019 / 14.10.2019 ОБЯВА На 14.10.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.” Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.11.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. Офертите, представени в определения срок, се отварят на 19.11.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
17.10.2019: Решение за откриване на процедура
17.10.2019: Обявление за поръчка
17.10.2019: Документация за участие
17.10.2019: Образци
22.11.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения
11.12.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
11.12.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
11.12.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
11.12.2019: Доклад на комисията
11.12.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
11.12.2019: Заповед за класиране
23.01.2020: Догвор № ОП-2019-019-01
23.01.2020: Договор № ОП-2019-019-02
23.01.2020: Договор ОП-2019-019-03
23.01.2020: Договор ОП-2019-019-04
23.01.2020: Договор ОП-2019-019-05
23.01.2020: Договор ОП-2019-019-06
23.01.2020: Договор ОП-2019-019-07
23.01.2020: Обявление за възложена поръчка
11.01.2021: Допълнително споразумение
11.01.2021: Обявление за изменение
18.02.2021: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
17.05.2021: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734363239