This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-018   09.09.2019: Процедури по ЗОП
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019 - 2020 година и 2020 - 2021 година

ОБЯВА  

 

 

 

На 09.09.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019-2020 година и 2020-2021 година”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 17.10.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 18.10.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   11.09.2019: Решение за откриване на процедура
   11.09.2019: Обявление за поръчка
   11.09.2019: Документация за участие
   11.09.2019: Схеми
   11.09.2019: Образци
   21.10.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   18.11.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   18.11.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   18.11.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   18.11.2019: Доклад на комисията
   18.11.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   18.11.2019: Заповед за класиране
   19.12.2019: Обявление за възложена поръчка
   19.12.2019: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |