Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019 - 2020 година и 2020 - 2021 година Процедури по ЗОП: ОП-2019-018 / 09.09.2019 ОБЯВА     На 09.09.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019-2020 година и 2020-2021 година”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 17.10.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 18.10.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
11.09.2019: Решение за откриване на процедура
11.09.2019: Обявление за поръчка
11.09.2019: Документация за участие
11.09.2019: Схеми
11.09.2019: Образци
21.10.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения
18.11.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
18.11.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
18.11.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
18.11.2019: Доклад на комисията
18.11.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
18.11.2019: Заповед за класиране
19.12.2019: Обявление за възложена поръчка
19.12.2019: Договор и приложения към него
23.06.2021: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733323434