This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-012   08.07.2019: Събиране на оферти с обява
Организиране на зелена академия по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

На 08.07.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Организиране на зелена академия по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”.  

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 19.07.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.07.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   08.07.2019: Обява
   08.07.2019: Документация за участие
   08.07.2019: Образци № 1 - № 15
   22.07.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   22.07.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   02.08.2019: Протокол от дейността на комисията
   02.08.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
   28.08.2019: Договор и приложения към него
   08.11.2019: Допълнително споразумение
   22.05.2020: Допълнително споразумение
   07.07.2020: Допълнително споразумение
   03.09.2020: Допълнително споразумение

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |