Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2019-010 / 20.06.2019 ОБЯВА       На 20.06.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 11.07.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.07.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.    

Документи:
20.06.2019: Решение за откриване на процедура
20.06.2019: Обявление за поръчка
20.06.2019: Документация за участие
20.06.2019: Инвестиционен проект и конструктивни становища
20.06.2019: Образци
12.07.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
29.07.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
29.07.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
29.07.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
29.07.2019: Доклад на комисията
29.07.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
29.07.2019: Заповед за класиране
02.09.2019: Обявление за възложена поръчка
02.09.2019: Договор и приложения към него
05.11.2019: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730323033