This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-010   20.06.2019: Процедури по ЗОП
Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОБЯВА  

 

 

На 20.06.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 11.07.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.07.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Изтегли:
   20.06.2019: Решение за откриване на процедура
   20.06.2019: Обявление за поръчка
   20.06.2019: Документация за участие
   20.06.2019: Инвестиционен проект и конструктивни становища
   20.06.2019: Образци
   12.07.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   29.07.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   29.07.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   29.07.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   29.07.2019: Доклад на комисията
   29.07.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   29.07.2019: Заповед за класиране
   02.09.2019: Обявление за възложена поръчка
   02.09.2019: Договор и приложения към него
   05.11.2019: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |