Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец Събиране на оферти с обява: ОП-2019-004 / 21.02.2019 На 21.02.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 06.03.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 07.03.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
21.02.2019: Обява
21.02.2019: Документация за участие
21.02.2019: Образци № 1 - № 15
07.03.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
07.03.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
20.03.2019: Заповед № 599/19.03.2019 г.
20.03.2019: Протокол от дейността на комисията
22.04.2019: Договор № ОП-2019-004