This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-004   21.02.2019: Събиране на оферти с обява
Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец

На 21.02.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 06.03.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 07.03.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   21.02.2019: Обява
   21.02.2019: Документация за участие
   21.02.2019: Образци № 1 - № 15
   07.03.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   07.03.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   20.03.2019: Заповед № 599/19.03.2019 г.
   20.03.2019: Протокол от дейността на комисията
   22.04.2019: Договор № ОП-2019-004

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |