This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-026   29.10.2018: Процедури по ЗОП
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.”

 

ОБЯВА  

 

 

На 29.10.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.” по седем обособени позиции: 

- Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; 

- Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; 

- Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; 

- Обособена позиция 4. „Риба”; 

- Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; 

- Обособена позиция 6. „Консерви”; 

- Обособена позиция 7. „Варива, подправки, напитки и други пакетирани продукти”. 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.11.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 21.11.2018 г. от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   29.10.2018: Решение за откриване на процедурата
   29.10.2018: Обявление за поръчка
   29.10.2018: Техническа спецификация
   29.10.2018: Документация за участие
   29.10.2018: Образци № 1 - №10
   03.12.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   06.12.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   13.12.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   13.12.2018: Доклад на комисията
   13.12.2018: Заповед № 2514/12.12.2018 г.
   13.12.2018: Заповед № 2519/13.12.2018 г. за отстраняване, класиране и избор на изпълнител
   24.01.2019: Обявление за възложена поръчка
   24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-01
   24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-02
   24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-03
   03.04.2020: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |