Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.” Процедури по ЗОП: ОП-2018-026 / 29.10.2018 ОБЯВА   На 29.10.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.” по седем обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - Обособена позиция 7. „Варива, подправки, напитки и други пакетирани продукти”. Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.11.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 21.11.2018 г. от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
29.10.2018: Решение за откриване на процедурата
29.10.2018: Обявление за поръчка
29.10.2018: Техническа спецификация
29.10.2018: Документация за участие
29.10.2018: Образци № 1 - №10
03.12.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
06.12.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
13.12.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
13.12.2018: Доклад на комисията
13.12.2018: Заповед № 2514/12.12.2018 г.
13.12.2018: Заповед № 2519/13.12.2018 г. за отстраняване, класиране и избор на изпълнител
24.01.2019: Обявление за възложена поръчка
24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-01
24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-02
24.01.2019: Договор № ОП-2018-026-03
03.04.2020: Обявление за приключване на договор
21.01.2021: Обявление за приключване на договор
26.01.2022: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632393836