Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект:„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2018-025 / 11.10.2018 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” по обявена от СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие, е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”.

Документи:
11.10.2018: Запитване за оферта
11.10.2018: Образци
23.10.2018: Оферта № 1
23.10.2018: Оферта № 2
23.10.2018: Оферта № 3
23.10.2018: Протокол от работата на комисията
23.10.2018: Заповед № 1977/22.10.2018 г.