This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-022   02.08.2018: Събиране на оферти с обява
„Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2018/2019 година”

ОБЯВА  

 

На 02.08.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане чрез "събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2018/2019 година”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 13.08.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 14.08.2018 г. от 13.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   02.08.2018: Обява
   02.08.2018: Документация за участие
   02.08.2018: Образци №1 - №14
   14.08.2018: Заповед № 1538 / 14.08.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   14.08.2018: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   23.08.2018: Протокол от дейността на комисията
   23.08.2018: Заповед № 1623/23.08.2018 г.
   03.10.2018: Договор ОП/2018/022

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |