Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2018-015 / 03.07.2018 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, по обявен прием на проекти съгласно Заповед № РД09-230/09.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Документи:
03.07.2018: Запитване за оферта
03.07.2018: Образци
13.07.2018: Протокол от работата на комисията
13.07.2018: Заповед № 1221/12.07.2018 г.
13.07.2018: Оферта № 1
13.07.2018: Оферта № 2
13.07.2018: Оферта № 3