This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-010   10.05.2018: Процедури по ЗОП
„Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

ОБЯВА  

 

На 10.05.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 11.06.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.06.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   10.05.2018: Решение за откриване на процедура
   10.05.2018: Обявление за поръчка
   10.05.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
   10.05.2018: Документация за участие
   10.05.2018: Образци № 1 - № 9
   15.06.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   25.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   25.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   25.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   25.06.2018: Доклад на комисията
   25.06.2018: Заповед № 1060 / 25.06.2018 г.
   25.06.2018: Заповед № 1061 / 25.06.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител
   20.08.2018: Договор № ОП-2018-010 и приложения
   20.08.2018: Обявление за възложена поръчка
   10.12.2018: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |