This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-009   09.05.2018: Събиране на оферти с обява
Осигуряване на услуги за мобилни съвети по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

ОБЯВА  

 

 

 

 

На 09.05.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги за мобилни съвети по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”.  

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 21.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.05.2018 г. от 13.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

 

Изтегли:
   09.05.2018: Обява
   09.05.2018: Документация за участие
   09.05.2018: Образци № 1 - № 14
   22.05.2018: Заповед № 840/22.05.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   22.05.2018: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   20.06.2018: Протокол от дейността на комисията
   20.06.2018: Доклад на комисията
   20.06.2018: Заповед № 1043/20.06.2018 г.
   11.07.2018: Договор № ОП/2018/009 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |