This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-007   24.04.2018: Процедури по ЗОП
„Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”

ОБЯВА  

 

На 24.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 29.05.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   24.04.2018: Решение за откриване на процедура
   24.04.2018: Обявление за поръчка
   24.04.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
   24.04.2018: Документация за участие
   24.04.2018: Образци
   24.04.2018: Инвестиционен проект
   30.05.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   06.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   06.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   06.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   06.06.2018: Доклад на комисията
   06.06.2018: Заповед № 962/05.06.2018 г. за утвърждаване на доклад
   06.06.2018: Решение № 969/06.06.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител
   13.06.2018: Обявление за възложена поръчка
   13.06.2018: Договор № ОП-2018-007
   09.11.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |