This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-006   13.04.2018: Процедури по ЗОП
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции”

ОБЯВА  

 

На 13.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции” 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 21.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.05.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Изтегли:
   13.04.2018: Решение за откриване на процедура
   13.04.2018: Обявление за поръчка
   13.04.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
   13.04.2018: Документация за участие
   13.04.2018: Образци № 1 - № 8
   11.05.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
   26.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   12.07.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   27.07.2018: Протокол № 2 от работата на комисията
   27.07.2018: Протокол № 3 от работата на комисията
   27.07.2018: Доклад на комисията
   27.07.2018: Заповед за утвърждаване на доклад
   27.07.2018: Решение № 1404/27.07.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   23.08.2018: Обявление за възложена поръчка
   23.08.2018: Договор ОП/2018/006/02
   10.09.2018: Обявление за възложена поръчка
   10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/01
   10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/03
   10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/04
   02.04.2020: Обявление за приключване на договор
   02.04.2020: Обявление за приключване на договор
   02.04.2020: Обявление за приключване на договор
   02.04.2020: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |