Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции” Процедури по ЗОП: ОП-2018-006 / 13.04.2018 ОБЯВА     На 13.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции”    Офертите се приемат до 17.00 часа на 21.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.05.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Документи:
13.04.2018: Решение за откриване на процедура
13.04.2018: Обявление за поръчка
13.04.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
13.04.2018: Документация за участие
13.04.2018: Образци № 1 - № 8
11.05.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
26.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
12.07.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
27.07.2018: Протокол № 2 от работата на комисията
27.07.2018: Протокол № 3 от работата на комисията
27.07.2018: Доклад на комисията
27.07.2018: Заповед за утвърждаване на доклад
27.07.2018: Решение № 1404/27.07.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
23.08.2018: Обявление за възложена поръчка
23.08.2018: Договор ОП/2018/006/02
10.09.2018: Обявление за възложена поръчка
10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/01
10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/03
10.09.2018: Договор № ОП/2018/006/04
02.04.2020: Обявление за приключване на договор
02.04.2020: Обявление за приключване на договор
02.04.2020: Обявление за приключване на договор
02.04.2020: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536313435