Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020” Събиране на оферти с обява: ОП-2018-002 / 17.01.2018 На 17.01.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.    Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
17.01.2018: Обява
17.01.2018: Документация за участие
17.01.2018: Образци № 1 - № 12
05.04.2018: Протокол от дейността на комисията
05.04.2018: Заповед № 614/05.04.2018 г.
15.05.2018: Договор № ОП/2018/002 и приложения
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870