This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-002   17.01.2018: Събиране на оферти с обява
„Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

На 17.01.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”. 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   17.01.2018: Обява
   17.01.2018: Документация за участие
   17.01.2018: Образци № 1 - № 12
   05.04.2018: Протокол от дейността на комисията
   05.04.2018: Заповед № 614/05.04.2018 г.
   15.05.2018: Договор № ОП/2018/002 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |