This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-010   22.12.2017: Процедури по ЗОП
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец

ОБЯВА  

 

На 22.12.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 01.02.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 02.02.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   28.12.2017: Решение за откриване на процедурата
   28.12.2017: Обявление за поръчка
   28.12.2017: Документация за участие
   28.12.2017: Образци №1- №8
   12.01.2018: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
   12.01.2018: Променена документация за обществената поръчка (Приложение № 2 Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура)
   09.02.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   16.02.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   20.02.2018: Съобщение до всички участници
   28.02.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   21.03.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   21.03.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   21.03.2018: Доклад на комисията
   21.03.2018: Заповед № 530/20.03.2018 г. за утвърждаване на доклад
   21.03.2018: Заповед № 531/21.03.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   18.04.2018: Обявление за възложена поръчка
   18.04.2018: Договор № ОП-2017-010 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |