Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2017-009 / 08.12.2017   ОБЯВА     На 08.12.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 17.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 18.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

Документи:
08.12.2017: Решение за откриване на процедурата
08.12.2017: Обявление за поръчка
08.12.2017: Документация за участие
08.12.2017: Образци
08.12.2017: Инвестиционен проект
21.12.2017: Разяснение по чл. 180, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от ЗОП
26.01.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
08.03.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения
16.03.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
16.03.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
16.03.2018: Доклад на комисията
16.03.2018: Заповед № 493/15.03.2018 г. за утвърждаване на доклад
16.03.2018: Решение № 495/16.03.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
26.04.2018: Договор № ОП/2017/009 и приложения
26.04.2018: Обявление за възложена поръчка
09.11.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532343638