This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-009   08.12.2017: Процедури по ЗОП
Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец

 

ОБЯВА  

 

На 08.12.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 17.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 18.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

Изтегли:
   08.12.2017: Решение за откриване на процедурата
   08.12.2017: Обявление за поръчка
   08.12.2017: Документация за участие
   08.12.2017: Образци
   08.12.2017: Инвестиционен проект
   21.12.2017: Разяснение по чл. 180, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от ЗОП
   26.01.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   08.03.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   16.03.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   16.03.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   16.03.2018: Доклад на комисията
   16.03.2018: Заповед № 493/15.03.2018 г. за утвърждаване на доклад
   16.03.2018: Решение № 495/16.03.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   26.04.2018: Договор № ОП/2017/009 и приложения
   26.04.2018: Обявление за възложена поръчка
   09.11.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |