This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-008   09.11.2017: Процедури по ЗОП
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”

На 09.11.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”, по обособени позиции, както следва:  

- Обособена позиция 1. „Хляб”; 

- Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; 

- Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; 

- Обособена позиция 4. „Риба”; 

- Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; 

- Обособена позиция 6. „Консерви”; 

- Обособена позиция 7. „Варива, подправки, напитки и други пакетирани продукти”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.11.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   09.11.2017: Решение за откриване на процедура
   09.11.2017: Обявление за поръчка
   09.11.2017: Документация за участие
   09.11.2017: Образци № 1 - № 7.7
   05.12.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   14.12.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
   14.12.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
   14.12.2017: Доклад на комисията
   14.12.2017: Заповед № 2346/13.12.2017
   14.12.2017: Мотивирано решение за отсраняване, класиране и обявяване на изпълнител
   08.01.2018: Договор ОП/2017/008/01 и приложения
   08.01.2018: Договор ОП/2017/008/02 и приложения
   08.01.2018: Обявление за възложена поръчка
   08.04.2019: Обявление за приключване на договор
   11.04.2019: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |