This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-006   17.08.2017: Събиране на оферти с обява
„Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”

ОБЯВА  

 

На 17.08.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 25.08.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 28.08.2017 г. от 11.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   17.08.2017: Обява
   17.08.2017: Документация за участие
   17.08.2017: Образци № 1 - № 13
   28.08.2017: Заповед № 1449/28.08.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   28.08.2017: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   05.09.2017: Протокол от дейността на комисията
   05.09.2017: Заповед № 1511 / 05.09.2017 г.
   28.09.2017: Договор № ОП-2017-006

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |