Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година” Събиране на оферти с обява: ОП-2017-006 / 17.08.2017 ОБЯВА     На 17.08.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 25.08.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 28.08.2017 г. от 11.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.   ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
17.08.2017: Обява
17.08.2017: Документация за участие
17.08.2017: Образци № 1 - № 13
28.08.2017: Заповед № 1449/28.08.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
28.08.2017: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
05.09.2017: Протокол от дейността на комисията
05.09.2017: Заповед № 1511 / 05.09.2017 г.
28.09.2017: Договор № ОП-2017-006
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870