This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-016   07.11.2016: Процедури по ЗОП
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”

ОБЯВА  

 

На 07.11.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”, по обособени позиции, както следва:  

- Обособена позиция 1. „Хляб”; 

- Обособена позиция 2. „Тестени изделия и храни на зърнена основа”; 

- Обособена позиция 3. „Месо, риба и месни продукти”; 

- Обособена позиция 4. „Мляко, млечни продукти и яйца”; 

- Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; 

- Обособена позиция 6. „Консерви и напитки”; 

- Обособена позиция 7. „Варива”; 

- Обособена позиция 8. „Подправки и други пакетирани продукти”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.11.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.12.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

 

 

 

Изтегли:
   07.11.2016: Документация за участие
   07.11.2016: Образци №1- №13.8.
   08.12.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
   12.12.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   19.12.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   19.12.2016: Доклад на комисията
   19.12.2016: Заповед № 2449 от 19.12.2016 г.
   19.12.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   04.01.2017: Мотивирано решение на възложителя
   23.01.2017: Договор № ОП/2016/016 и приложения
   23.01.2017: Договор № ОП/2016/016/02 и приложения
   23.01.2017: Обявление за възложена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |