Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.” Процедури по ЗОП: ОП-2016-016 / 07.11.2016 ОБЯВА На 07.11.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1. „Хляб”; - Обособена позиция 2. „Тестени изделия и храни на зърнена основа”; - Обособена позиция 3. „Месо, риба и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви и напитки”; - Обособена позиция 7. „Варива”; - Обособена позиция 8. „Подправки и други пакетирани продукти”. Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.11.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.12.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
07.11.2016: Документация за участие
07.11.2016: Образци №1- №13.8.
08.12.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
12.12.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
19.12.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
19.12.2016: Доклад на комисията
19.12.2016: Заповед № 2449 от 19.12.2016 г.
19.12.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
04.01.2017: Мотивирано решение на възложителя
23.01.2017: Договор № ОП/2016/016 и приложения
23.01.2017: Договор № ОП/2016/016/02 и приложения
23.01.2017: Обявление за възложена поръчка
14.09.2021: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
14.09.2021: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430353230