This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-009   15.08.2016: Събиране на оферти с обява
Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2016/2017 година

ОБЯВА 

 

На 15.08.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2016/2017 година”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 24.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 25.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Изтегли:
   15.08.2016: Документация за участие
   15.08.2016: Образци №1- №13
   25.08.2016: Заповед № 1577/24.08.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   25.08.2016: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   02.09.2016: Протокол от дейността на комисията
   02.09.2016: Заповед № 1638 / 01.09.2016 г.
   29.09.2016: Договор № ОП/2016/009-1 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |