This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-006   13.04.2016: Архив
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Лясковец

ОБЯВА 

 

На 13.04.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е обявил открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП - с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Лясковец”. 

Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 13.04.2016 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2016-0005. 

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се публикува на официалния интернет адрес на възложителя www.lyaskovets.net в профила на купувача: http://www.lyaskovets.net/cgi-bin/d4_adm_buyerprofile.cgi в дeня на изпращането на Решението и Обявлението в АОП. При изтегляне на документацията от Профил на купувача участниците нямат разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.  

Възложителят ще предостави документацията за участие на всяко лице, поискало да я закупи, включително като му я изпрати за негова сметка, по предварителна заявка.  

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да се получи от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 6 лв. (шест лева), по пощата или по куриер за сметка на заинтересованото лице.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 16.05.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 17.05.2016 г. от 14.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Изтегли:
   13.04.2016: Документация за участие
   13.04.2016: Образци №1- №12
   22.04.2016: Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.)
   22.04.2016: Разяснение № 2 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.)
   27.05.2016: Доклад № 1 на комисията
   27.05.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
   14.06.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   20.06.2016: Доклад № 2 на комисията
   20.06.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   20.06.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   18.07.2016: Информация за върнати гаранции за участие
   21.07.2016: Договор № ОП/2016/006-1 и приложения
   12.09.2016: Допълнително споразумение № 1 към Договор № ОП/2016/006-1
   18.10.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2016/006-1

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |