This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-005   13.04.2016: Архив
Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

На 13.04.2016г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”. 

Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 13.04.2016 г.  

Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 13.04.2016 г., съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде предоставена за закупуване при поискване от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 10.00 лв. (десет лева) с вкл. ДДС или по пощата / куриер за сметка на заинтересованото лице. 

В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо да се изпрати заявление писмено по факс или електронна поща, в което да се посочат данни за фактура (по избор), копие от платежно нареждане, адрес на който да се изпрати документацията, телефон за контакт.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 16.05.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец. 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 17.05.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Изтегли:
   13.04.2016: Документация за участие
   13.04.2016: Образци №1- №13
   13.04.2016: Приложения Т1-Т3
   09.06.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията по чл. 34 от ЗОП (отм.)
   09.06.2016: Доклад № 1
   22.06.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   04.07.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   04.07.2016: Доклад № 2 на комисията
   04.07.2016: Мотивирано решение за отсраняване, класиране и обявяване на изпълнител
   03.08.2016: Договор № ОП/2016/005-1 и приложения
   03.08.2016: Информация за върнати гаранции за участие
   04.08.2016: Информация за извършени плащания № 1
   26.09.2016: Информация за извършени плащания № 2
   20.10.2016: Информация за извършени плащания № 3
   27.10.2016: Информация за извършено плащане № 4
   27.10.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение
   02.11.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП/2016/005-1

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |