This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-003   28.03.2016: Архив
Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец

ОБЯВА 

 

На 28.03.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”. 

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп от 28.03.2016 г. до 18.04.2016 г. 

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net. 

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 20.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съветник, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   28.03.2016: Документация за участие
   28.03.2016: Образци №1- №13
   09.05.2016: Протокол от работата на комисията
   09.05.2016: Доклад на комисията
   13.06.2016: Договор № ОП/2016/003 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |