This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-008   26.06.2015: Архив
Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

На 26.06.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”.  

Изпратено е Решение за откриване на Портала на обществените поръчки в АОП на 26.06.2015 г.  

Поканата и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 26.06.2015 г  

Изтегли:
   26.06.2015: Решение
   26.06.2015: Покана
   26.06.2015: челен лист и съдържание
   26.06.2015: Образци
   26.06.2015: Приложения
   13.07.2015: Доклад
   13.07.2015: Мотивирано решение за определяне на изпълнител
   16.07.2015: Договор за обществена поръчка заедно с приложенията към него
   22.10.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
   22.10.2015: Информация за извършение плащания
   29.10.2015: Информация изпълнен договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |