This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2014-020   20.10.2014: Архив
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  

НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  

ЗА НУЖДИТЕ НА ЗВЕНАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ  

БЮДЖЕТ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 

01.01.2015 Г. – 31.12.2015 Г.” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2015 г.– 31.12.2015 г.”, ще се извърши на 08.12.2014 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ – в Залата на общинския съветник. 

 

На основание на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Лясковец.  

 

03.12.2014 г.  

Гр. Лясковец  

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Изтегли:
   21.10.2014: Документация за участие
   21.10.2014: Образци на оферта
   12.11.2014: Разяснения по документацията за участие
   26.11.2014: Протокол № 1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
   10.12.2014: Протокол № 2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
   10.12.2014: Заповед № 1997 / 09.12.2014 г.
   06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-1
   06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-1
   06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-2
   06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-2
   06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-3
   06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-3
   08.01.2015: Информация за върнати гаранции за участие
   26.01.2015: Информация за сключени договори
   05.02.2015: Протокол на комисията за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-2
   12.02.2015: Информация за извършени плащания
   12.03.2015: Информация за извършени плащания
   07.04.2015: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-3
   08.04.2015: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-2
   09.04.2015: Информация за извършени плащания
   15.05.2015: Информация за извършени плащания
   16.06.2015: Информация за извършени плащания
   13.07.2015: Информация за извършени плащания
   11.08.2015: Информация за извършени плащания
   08.10.2015: Информация за извършени плащания
   11.11.2015: Информация за извършени плащания
   16.12.2015: Информация за извършени плащания
   12.01.2016: Информация за извършени плащания
   15.01.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
   18.02.2016: Информация за извършени плащания
   16.03.2016: Информация за извършени плащания
   13.04.2016: Информация за извършени плащания
   11.05.2016: Информация за извършени плащания
   20.05.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2014-020-1
   20.06.2016: Информация за извършени плащания
   30.06.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2014-020-3
   13.07.2016: Информация за извършени плащания
   07.06.2019: Информация за изпълнен Договор ОП-2014-020-2

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |