Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. Архив: ОП-2014-020 / 20.10.2014 СЪОБЩЕНИЕ    ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ   НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА   НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   ЗА НУЖДИТЕ НА ЗВЕНАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ   БЮДЖЕТ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА  01.01.2015 Г. – 31.12.2015 Г.”    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2015 г.– 31.12.2015 г.”, ще се извърши на 08.12.2014 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ – в Залата на общинския съветник.    На основание на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Лясковец.     03.12.2014 г.   Гр. Лясковец     ГЕОРГИ ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА   ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Документи:
21.10.2014: Документация за участие
21.10.2014: Образци на оферта
12.11.2014: Разяснения по документацията за участие
26.11.2014: Протокол № 1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
10.12.2014: Протокол № 2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
10.12.2014: Заповед № 1997 / 09.12.2014 г.
06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-1
06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-1
06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-2
06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-2
06.01.2015: Договор № ОП/2014/020-3
06.01.2015: Приложение към договор № ОП/2014/020-3
08.01.2015: Информация за върнати гаранции за участие
26.01.2015: Информация за сключени договори
05.02.2015: Протокол на комисията за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-2
12.02.2015: Информация за извършени плащания
12.03.2015: Информация за извършени плащания
07.04.2015: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-3
08.04.2015: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2014/020-2
09.04.2015: Информация за извършени плащания
15.05.2015: Информация за извършени плащания
16.06.2015: Информация за извършени плащания
13.07.2015: Информация за извършени плащания
11.08.2015: Информация за извършени плащания
08.10.2015: Информация за извършени плащания
11.11.2015: Информация за извършени плащания
16.12.2015: Информация за извършени плащания
12.01.2016: Информация за извършени плащания
15.01.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
18.02.2016: Информация за извършени плащания
16.03.2016: Информация за извършени плащания
13.04.2016: Информация за извършени плащания
11.05.2016: Информация за извършени плащания
20.05.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2014-020-1
20.06.2016: Информация за извършени плащания
30.06.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2014-020-3
13.07.2016: Информация за извършени плащания
07.06.2019: Информация за изпълнен Договор ОП-2014-020-2