Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2014 г. до 01.04.2015 г. Архив: ОП-2014-019 / 18.09.2014 ОБЯВА    На 18.09.2014 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2014 г. до 01.04.2015 г.” по следните обособени позиции:   - Обособена позиция І - Доставка на донбаски въглища и  - Обособена позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп от 18.09.2014 г. до 02.10.2014 г.  Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net.  Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 06.10.2014 г. от 9.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документи:
18.09.2014: Документация за участие
07.10.2014: Протокол от работата на комисията
16.10.2014: Договор за доставка №ОП-2014-0019/1
16.10.2014: Договор за доставка №ОП-2014-0019/2
12.02.2015: Информация за извършени плащания
12.03.2015: Информация за извършени плащания
07.04.2015: Информация за върнати гаранции за изпълнение
09.04.2015: Информация за извършени плащания
11.11.2015: Информация за извършени плащания
10.02.2016: Информация за извършени плащания