This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   30.06.2014: Архив
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”

Съдържание: 

 

1. Челен лист 

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура с прилагане на опростени правила 

4. Обявление 

5. Решение 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6. Приложение № 1 - Пълно описание предмета на поръчката 

7. Приложение № 2 - Техническа спецификация 

8. Приложение № 3 - Условия за участие и указания към участниците  

9. Приложение № 4 - Проект на договор 

 

ОБРАЗЦИ 

 

10. Образец № 1 - Административни сведения  

11. Образец № 2 - Техническо предложение 

12. Образец № 2А - Техническо описание на оборудването 

13. Образец № 3 - Ценово предложение 

14. Образец № 3А - Количествено-стойностна сметка (КСС) 

15. Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

16. Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

17. Образец № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

18. Образец № 7 - Справка - декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) 

19. Образец № 8 - Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.)  

20. Образец № 9 - Списък за техническия и ръководния персонал 

21. Образец № 10 - Списък - декларация на техническото оборудване (механизация) 

22. Образец № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

23. Образец № 12 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

24. Образец № 13 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

25. Образец № 14 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП  

26. Образец № 15 - Декларация при участие на обединение 

 

ЧЕРТЕЖИ 

 

27. От Приложение T1 до Приложение Т29

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |