Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец” Архив: 30.06.2014 Съдържание:    1. Челен лист  2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    3. Заповед за откриване на процедура с прилагане на опростени правила  4. Обявление  5. Решение    ПРИЛОЖЕНИЯ    6. Приложение № 1 - Пълно описание предмета на поръчката  7. Приложение № 2 - Техническа спецификация  8. Приложение № 3 - Условия за участие и указания към участниците   9. Приложение № 4 - Проект на договор    ОБРАЗЦИ    10. Образец № 1 - Административни сведения   11. Образец № 2 - Техническо предложение  12. Образец № 2А - Техническо описание на оборудването  13. Образец № 3 - Ценово предложение  14. Образец № 3А - Количествено-стойностна сметка (КСС)  15. Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  16. Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  17. Образец № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  18. Образец № 7 - Справка - декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.)  19. Образец № 8 - Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.)   20. Образец № 9 - Списък за техническия и ръководния персонал  21. Образец № 10 - Списък - декларация на техническото оборудване (механизация)  22. Образец № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП  23. Образец № 12 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  24. Образец № 13 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  25. Образец № 14 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП   26. Образец № 15 - Декларация при участие на обединение    ЧЕРТЕЖИ    27. От Приложение T1 до Приложение Т29

Документи:
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”