This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   16.06.2014: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец”

Съдържание: 

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Заявление за участие - Образец № 1;  

2. Техническо предложение - Образец № 2 и Образец № 2А; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. Административни сведения - Образец № 4; 

5. Декларация за участието на подизпълнител/-и - Образец № 5;  

6. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (Образец № 6) при условие, че участникът предвижда подизпълнител/-и. Декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно; 

7. Справка - декларация за общия оборот от доставки, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) - Образец № 7; 

8. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (Образец № 8); 

9. Декларация от участник - обединение - Образец № 9; 

10. Проект на договор - Образец № 10. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2; 

2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Приложение № 3); 

3. Техническа спецификация (Приложение № 4 и Приложение № 4А); 

4. Приложение № 3 към договор за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3130631/ 12.03.2014 г. за максимално допустима стойност по артикули.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |