This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   02.06.2014: Архив
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец”

Съдържание: 

 

1. Челен лист 

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура 

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците 

7. Технически спецификации 

8. Техническо задание ел. част 

9. Техническо задание отопление 

 

ОБРАЗЦИ 

 

8. Образец №1 - Административни сведения Заявление за участие 

9. Образец №2 - Техническо предложение 

10. Образец №3 - Ценово предложение 

11. Образец №4 - Проект на договор 

12. Образец №5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

13. Образец №6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация 

14. Образец №7 - КСС  

15. Приложение №1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

16. Приложение №2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

17. Приложение №3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

18. Приложение №4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 

19. Приложение №5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

20. Приложение №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

21. Приложение №7 - Декларация при участие на обединение 

22. Приложение №8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

23. Приложение №9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

24. Чертежи 

 

Документацията съдържа общо 111 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |