Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец” Архив: 02.06.2014 Съдържание:    1. Челен лист  2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    3. Заповед за откриване на процедура  4. Обявление  5. Решение  6. Условия за участие и указания към участниците  7. Технически спецификации  8. Техническо задание ел. част  9. Техническо задание отопление    ОБРАЗЦИ    8. Образец №1 - Административни сведения Заявление за участие  9. Образец №2 - Техническо предложение  10. Образец №3 - Ценово предложение  11. Образец №4 - Проект на договор  12. Образец №5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години  13. Образец №6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  14. Образец №7 - КСС   15. Приложение №1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  16. Приложение №2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  17. Приложение №3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  18. Приложение №4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП  19. Приложение №5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  20. Приложение №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  21. Приложение №7 - Декларация при участие на обединение  22. Приложение №8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката  23. Приложение №9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП  24. Чертежи    Документацията съдържа общо 111 броя листи.

Документи:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец”