This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   26.02.2014: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции

Обособени позиции: 

 

1. Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти 

2. Провеждане на съпътстващи обучения за въвеждане и прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти 

 

Съдържание: 

 

1. Заявление за участие - Образец № 1;  

2. Техническо предложение - Образец № 2; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. Административни сведения - Образец № 4; 

5. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката, придружен от препоръки за добро изпълнение - Образец № 5; 

6. Списък на експертите, включен в екипа за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 6; 

7. Автобиография на експерт - Образец № 7; 

8. Декларация за разположение и участие на експерт - Образец № 8; 

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 4; 

10. Декларация за участник - обединение - Приложение № 5; 

11. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 2 и № 3; 

12. Декларация за прехвърляне на авторските права - Образец № 9;  

13. Техническа спецификация - Приложение № 1; 

14. Проект на договор - Образец № 10.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |