Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции Архив: 26.02.2014 Обособени позиции:    1. Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти  2. Провеждане на съпътстващи обучения за въвеждане и прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти    Съдържание:    1. Заявление за участие - Образец № 1;   2. Техническо предложение - Образец № 2;  3. Ценово предложение - Образец № 3;  4. Административни сведения - Образец № 4;  5. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката, придружен от препоръки за добро изпълнение - Образец № 5;  6. Списък на експертите, включен в екипа за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 6;  7. Автобиография на експерт - Образец № 7;  8. Декларация за разположение и участие на експерт - Образец № 8;  9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 4;  10. Декларация за участник - обединение - Приложение № 5;  11. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 2 и № 3;  12. Декларация за прехвърляне на авторските права - Образец № 9;   13. Техническа спецификация - Приложение № 1;  14. Проект на договор - Образец № 10.

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции