Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-796 #1 / 20.05.2022 г. 20.05.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 711 от 11.05.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на следните поземлени имоти: ПИ 44793.145.54, ПИ 44793.145.47 и ПИ 44793.145.48 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Клена“. С предложението за Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се предвижда промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за поземлен имот ПИ 44793.140.48 и обединяването му с ПИ 44793.145.54 и ПИ 44793.145.47 в един нов поземлен имот - ПИ 447933.145.3 с цел разширяване на дейността на възложителя. Назначава се ново конкретно предназначение на новообразувания имот - „за производствени и складови дейности“. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на следните поземлени имоти: ПИ 44793.145.54, ПИ 44793.145.47 и ПИ 44793.145.48 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Клена“, които се обединяват в нов самостоятелен поземлен имот - ПИ 447933.145.3. Проектът за Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, предвижда новообразувания поземлен имот ПИ 447933.145.3 да наследи установения начин на ползване и зоната „Пп“ - предимно производствена устройствена зона и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 711 от 11.05.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.