This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

 

11.04.2012:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

Документи 

 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците в "открита процедура" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г.", с обособена позиция І. "Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Мерданя” и обособена позиция ІІ. "Основен ремонт на общинска пътна мрежа". 

7. Технически спецификации 

 

Образци: 

 

8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие 

9. Образец № 2 - Техническо предложение 

10. Образец № 3 - Ценово предложение 

11. Образец № 4 - Проект на договор 

12. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  

14. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

15. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

16. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

17. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 

18. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

19. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

20. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

21. Приложение № 7 - Декларация  

22. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

23. Приложение № 9 - Декларация за средно-списъчен състав за месец 

24. Приложение № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

 

Документацията съдържа общо 92 броя листи

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |