This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

 

23.02.2012:
Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

Съдържание: 

 

Челен лист  

Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка 

2. Обявление  

3. Решение  

4. Указания към участниците 

5. Технически спецификации  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Образец Оферта - Приложение №1 

2. Административни сведения - Приложение №2 

3. Техническо предложение - Приложение №3, Техническо описание на материалите и оборудването - Приложение №3А  

4. Предлагана цена - Приложение №4 

5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение №5 

6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение №6 

7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №7 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 10 от ЗОП - Приложение №8 

9. Декларация за участие или неучастие на подизпълнител - Приложение №9 

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №10 

11. Декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 приключили финансови години - Приложение №11  

12. Справка - Декларация по чл. 51 ал. 1, т. 2 от ЗОП - Приложение №12 

13. Декларация за средно-списъчен състав на работници и служители за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решение за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение №13, Списък на собствени или наети технически и ръководни лица - Приложение №13А 

14. Декларация за строителна механизация и оборудване - Приложение №14 

15. Декларация за запознаване с условията и предмета поръчката - Приложение №15 

16. Проект на договор - Приложение №16 

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Банкова гаранция за участие - Образец №1 

2. Банкова гаранция за изпълнение - Образец №2 

3. Календарен план график - Образец №3 

4. Списък на налична техника за изпълнение на обществена поръчка с предмет: СРР на обект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - Образец №4 

5. Списък - декларация за разпределение на квалифицирани работници за изпълнение на обществена поръчка с предмет - СРР на обект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - Образец №5 

6. Количествено - стойностна сметка - Образец №6 

 

ЧЕРТЕЖИ 

 

Документацията съдържа общо 130 броя листи

Изтегли:
   Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |