Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: № BG06RDNP001-19.613-0004-C01 от 29.08.2023 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.613 Основни дейности по проекта: В процеса на изпълнение на проекта се предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) на обект "Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец - Етап 1", включително:  - Подготвителни работи: демонтаж съществуващи бордюри и тротоарни плочки, почистване, изкопни и насипни работи за профилиране на прилежащия терен, разкъртване на съществуващата асфалтова настилка в рамките на новото игрище и последващо валиране, възстановяване на участъци съществуваща асфалтова настилка извън игрището;  - Изкопни работи за фундаменти ограда и за пътни ивици по граници игрище;  - Подготовка на основата за полагане на изкуствена спортна настилка - върху уплътнения разкъртен асфалтобетон се полага, валира и нивелира сипица;  - Направа на метална ограда с височина 4 м около площадка – в единични стоманобетонни фундаменти се монтират колоните от затворени заварени студенообработени профили чрез предварително заложени анкерни групи, укрепване с хоризонтални водачи и диагонали. Монтира се към колоните и водачите предпазна плетена стоманена мрежа, от поцинкована тел ф2, с PVC покритие - ф3 чрез обтегачи ф8. За достъп към игрището, в оградата се поставят две врати;  - По границата на игрището, под оградата се полагат легнали пътни ивици върху бетонова основа;  - След нивелиране и подготовка на основата от сипица, в рамките на игрището се полага спортна настилка „изкуствена трева“, предназначена за футболни игрища, като за пълнеж се насипват кварцов пясък и каучукови гранули. Разчертава се с бяла маркировка;  - Игрището се оборудва с две стоманени врати за мини футбол с размери 3х2 метра, комплектувани с мрежа. Футболните врати се анкерират в бетонови фундаменти;  - Изгражда се алея за достъп на хора с физически увреждания, свързваща площадките за игра с прилежащата улица. Изпълняват се изкопни работи за легло на алеята, като същата се ограничава с пътни бордюри, положени върху бетонова основа. Настилката на алеята е от унипаваж върху основа от несортиран трошен камък. Период на изпълнение: 29.08.2023 - 30.06.2025 г. Обща стойност на проекта: 180 782,86 лева