Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: № BGLD-1.007-0017

Източник на финансиране:
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2014 - 2021

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2014 - 2021

Бюджетна линия: № BGLD-1.007 Основни дейности по проекта: Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи     Приоритетни оси: Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение     Наименование на процедура: Малка грантова схема „Създаване на работни места“     Код на процедура: BGLD-1.007     Бенефициент: Община Лясковец    Проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по договор № BGLD-1.007-0017-C01 от 28.02.2023 г. за изпълнение на проект     Общата цел на проекта е прилагане на иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение.    Специфични цели:  • Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и земеделски производители и местните власти на територията на община Лясковец, чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона;  • Подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение;  • Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.    Основните дейности по проект финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. са:  Дейност 1. Дейности за управление на проекта.  Дейност 2. Осъществяване на строително - монтажни работи за обособяване на прилежаща инфраструктура на общински пазар в село Джулюница.  Дейност 3. Наемане на безработни и неактивни лица за общински пазар в село Джулюница.  Дейност 4. Дейности за информация и публичност.    С осъществяването на проектното предложение се цели да се постигне следното:   -подобрена 1947кв.м. прилежаща инфраструктура в обхвата на общински пазар в с.Джулюница;  -предоставени подходящи условия на местните предприятия и земеделските производители да предлагат своите местни продукти;  -създаване заетост на трима служители на длъжност "Контрольор-охранител" и един "Общ работник" към общински пазар с.Джулюница за период от 12 месеца.    Продължителността на проекта е до 30.04.2024 г.     Периодът на изпълнение е от 28.02.2023 г. до 30.04.2024 г.    Проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” се изпълнява с финансова подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Период на изпълнение: 28.02.2023 - 30.04.2024 г. Обща стойност на проекта: 186 230,78 лева

Допълнителна информация:
28.02.2023 г. Информация стартиране проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”
05.07.2023 г. Покана за участие в първоначална пресконференция по проекта
20.07.2023 г. Община Лясковец изпълнява проект за подобряване състоянието на прилежащата инфраструктура на общинския пазар в село Джулюница
20.07.2023 г. Презентация пресконференция