This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

Статус на проекта:

Одобрен

Договор за финансиране:

BG05M9OP001-2.095-0001-С01

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M9OP001-2.095

Основни дейности по проекта:

Възможност за заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В Общинско социално предприятие към община Лясковец се предвижда създаване на 15 работни места за представители на целевите групи: продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно образование или по-ниско образование, лица без образование и без професионална квалификация. Работните места са свързани с основната дейност на предприятието за озеленяване и поддръжка на обществени зелени площи и паркови зони към община Лясковец. Предвижда се разкриването на работни места на длъжност: „Работник поддръжка” – 8 лица и длъжност: „Работник озеленяване” – 7 лица за период от 12 месеца трудова заетост. В рамките на проекта ще се закупи работно облекло и лични предпазни средства за наетите лица, и градински инструменти, консумативи и градински посадъчен материал, необходими за реализацията на дейностите по проекта.

Период на изпълнение:

01.08.2020 - 30.10.2021 г.

Обща стойност на проекта:

199 936.38 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |