Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG05M9OP001-2.095-0001-С01

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.095 Основни дейности по проекта: Възможност за заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В Общинско социално предприятие към община Лясковец се предвижда създаване на 15 работни места за представители на целевите групи: продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно образование или по-ниско образование, лица без образование и без професионална квалификация. Работните места са свързани с основната дейност на предприятието за озеленяване и поддръжка на обществени зелени площи и паркови зони към община Лясковец. Предвижда се разкриването на работни места на длъжност: „Работник поддръжка” – 8 лица и длъжност: „Работник озеленяване” – 7 лица за период от 12 месеца трудова заетост. В рамките на проекта ще се закупи работно облекло и лични предпазни средства за наетите лица, и градински инструменти, консумативи и градински посадъчен материал, необходими за реализацията на дейностите по проекта. Постигнати резултати от осъществения проект: Създадени 15 работни места - в гр. Лясковец 10 и по 1 в 5-те кметства на територията на Общината, 8 лица на длъжност: „Работник поддръжка” и 7 лица на длъжност: „Работник озеленяване” за лица от целевата група: продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с основно или по-ниско образование, лица без професионална квалификация, неактивни, живущи на територията на община Лясковец;   Осигурени са безопасни и здравословни условия на труд, чрез:  - сключен договор за трудово-медицинско обслужване на 15 работници заемащи длъжности: „Работник поддръжка” и „Работник озеленяване”, наети по проекта, в изпълнение на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 2 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика за период от 12 (дванадесет) месеца;  - сключена „Застраховка Трудова Злополука” за 15 лица, за период от 12 месеца;  - сключен договор за Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за лицата, наети по проекта за осигуряване на подходящо работно облекло;  - Наетите лица периодично са получавали и предпазни маски и ръкавици за еднократна употреба.  Закупена градинска техника, градински инструменти и материали за работа на Общинско социално предприятие „БОП” по проекта.   Полученият инвентар е предоставен за ползване в 5-те кметства на територията на Общината и на Директора на Общинско социално предприятие община Лясковец.  Чрез разширяване на дейността на съществуващото общинското социално предприятие се осигури поддържане и озеленяване на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, с цел подобряване на зелената система на територията на община Лясковец и популяризиране на нови инициативи в социалната икономика свързани с насърчаване на „зелени работни места”. Период на изпълнение: 01.08.2020 - 01.11.2021 г. Обща стойност на проекта: 199 936.38 лева, в.т.ч. средства от ЕСФ: 169 945.92 лв и национално съфинансиране: 29 990.46 лв

Допълнителна информация:
14.07.2020 г. Стартира проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”
08.09.2020 г. Обявления за свободни работни места
24.09.2020 г. Обявa за свободни работни места за наставници
30.09.2020 г. Информация за проекта
06.11.2020 г. Обявление за свободно работно място
30.12.2020 г. Информация за проекта
30.03.2021 г. Информация за проекта
09.04.2021 г. Обявление за свободно работно място
31.05.2021 г. Информация за проекта
01.06.2021 г. Обявление за свободно работно място
30.06.2021 г. Информация за проекта
30.10.2021 г. Информация за проекта
01.11.2021 г. Информация за проекта