This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец

Статус на проекта:

Одобрен

Договор за финансиране:

BG05M9OP001-1.094-0001-С01

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M9OP001-1.094

Основни дейности по проекта:

В рамките на проекта се предвижда да се подобри достъпа до заетост като се осигури устойчиво интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица, на възраст между 30 и 54 г., както и на безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени. Дейностите по проекта са насочени към идентифициране на лицата, провеждане на мотивационни обучения, предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности и осигуряване на заетост. Обучените лица ще бъдат наети и ще подпомогнат дейността на публичните услуги на територията на Общината: детските градини, кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец. Всеки един от наетите ще бъде подготвен и преминал обучение за извършване на дейности свързани с почистване и поддръжка. Настоящото проектно предложение ще даде възможност за заетост и за безопасна, достъпна и атрактивна среда за малките обитатели на детските градини и за поддръжка на околните пространства на кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец.

Период на изпълнение:

01.09.2020 - 31.08.2021 г.

Обща стойност на проекта:

143 060.80 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |