This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M9OP001-2.053

Основни дейности по проекта:

Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” предвижда устойчив модел на общинско социално предприятие за улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите групи на територията на община Лясковец чрез извършване на комунални и благоустройствени дейности по паркови зони и общинска собственост, както и изпълнение на дейности за подобряване на зелената система на територията на Община Лясковец. Основната целева група на проекта са лица в неравностойно положение на пазара на труда на територията на Община Лясковец, които имат нужда от подкрепящи услуги за заетост с цел преодоляване на социалното изключване. Чрез разширяване дейността на съществуващото социално общинско предприятие за подкрепена заетост ще се осигурят 16 работни места за продължително безработни.; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация и лица без никакво образование, съдействащи за тяхното социално включване. Основна причина за проекта е липсата на подкрепящи услуги за социално включване на дефинираните групи в неравностойно положение на пазара на труда на територията на община Лясковец. В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи за включване в заетост; осигуряване на оборудване и инвентар за 16 работни места; осигуряване на наставници за наетите лица; подкрепа за осигуряване на заетост на 16 лица в общинското социално предприятие; популяризиране на дейността на общинското социално предприятие.

Период на изпълнение:

01.09.2019 - 31.08.2020 г.

Обща стойност на проекта:

142 539.04 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |