Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG06RDNP001-7.007-0071-C01

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-7.007 Основни дейности по проекта: Настоящото проектно предложение, цели да се подобри състоянието на спортната инфраструктура на територията на град Лясковец, което от своя страна ще допринесе за оптимизирането на разходите за модернизирането на спортни площадки общинска собственост. С осъществяването на проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” ще бъде повишено качеството на живот и нивото на провеждане на тренировъчните процеси и се цели да бъдат постигнати следните резултати:  • Подобряване на спортната инфраструктура на територията на община Лясковец и създаване на условия за активен спорт на жителите на град Лясковец;  • Създаване достъп на обществеността до спортно игрище, предлагащо подходящи условия за развитие на различни видове спорт.  Основна дейност по проекта е изпълнението на СМР на обект "Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец, кв. 82, УПИ XX", включващо:  - частично коригиране и отнемане на съществуваща кортова настилка, подравняване и трамбоване,  - демонтаж на съществуващата телена ограда и изграждане на прозирна ограда с височина 4.0м около игрището и 2 м зад трибуните;   - полагане и трамбоване на инертен материал;  - полагане на нова спортна настилка „изкуствена трева“;  - монтаж на футболни врати 300/200;  - доставка и монтаж на стоманена входна врата;  - направа на хоризонтална маркировка на площадка с перли. Постигнати резултати от осъществения проект: Постигнати резултати от изпълнението на проекта са:  - рехабилитирана 1295 кв.м настилка от спортна инфраструктура на територията на община Лясковец;   - възстановена 103.40 мл легнали градински бордюри;  - възстановена 1 бр. входна врата 200/203 спортна площадка и изградена 1 бр. нова входна врата 110/210 трибуни;  - възстановена 514.50 кв.м предпазна мрежа поцинкована с PVC покрити, вкл. скоби за закрепване;   - доставени и монтирани 2 бр. нови футболни врати 3х2 м;  - поставена 12 кв.м нова хоризонтална маркировка на спортна площадка с перли.  - поставена 1 бр. указателна табела  - подобрени условия за спорт и обновена спортна площадка, част от обект общинска собственост на територията на град Лясковец;  - създадени съвременни условия за спорт и рекреация на активното население на община Лясковец, чрез реконструкцията на открита спортна площадка. Период на изпълнение: 16.05.2019 - 10.03.2021 г. Обща стойност на проекта: 115 517,72 лева

Допълнителна информация:
03.08.2020 г. В Община Лясковец започна реконструкция на открита спортна площадка като част от спортния комплекс на града