Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG06RDNP001-19.037-0004

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.037 Основни дейности по проекта: В рамките на дейността се предвижда изпълнение на СМР на обект "Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец, кв. 81, УПИ I", І-ви строителен етап включва следните строително-ремонтни работи:  - преасфалтиране на площадката, разчертаване на спортна маркировка за комбинирано игрище за мини-футбол и баскетбол с дълга ос север-юг, комбинирано игрище за мини-футбол и хандбал с дълга ос изток-запад и площадка за организация на движението, комбинирана с площадка за хвърляне на топка в цел;   - предвижда се да се запази едната стойка за кош за баскетбол, като се монтира нова и се доставят нови баскетболни табла с рингове с мрежи, нови вратички за мини-футбол (хандбал);  - направи ново покритие от противохлъзгавгранитогрес и монтиране на бетонна маса за тенис на площадката под еркер в североизточната част на спортната площадка № 1;  - подменяне на тротоарната настилка между сградата и спортната площадка;  - ремонтиране на прилежащите на игрищата подпорни стени, като се предвижда мазилка, облицовка по страници с плочи, бетонна шапка и монтаж на дървени пейки от профилирани дъски върху подпорните зидове;  - за осигуряване на достъпна среда, чрез изграждане в тревните площи на нова алея от тупиково отклонение от ул. „Капитан дядо Никола" до лекоатлетическата писта намираща се на второ ниво и от западния край на лекоатлетическата писта – до игрищата, разположени на трето ниво;  - извършен ремонт на лекоатлетическата писта, като настилката от шамот ще бъде заменена с акрилна спортна настилка със съответното разчертаване за 4 коридора за 60м и 100м гладко бягане, както и за дълъг и троен скок. В двата края на пистата ще се изпълни тротоарна настилка тип „паве“ с бетонови алейни бордюри. Ще се възстанови съществуващия пясъчник с размери 8 / 10м в западния край на пистата, като по бетонните му бордюри ще се монтират гумени предпазители за ръбове;  - обособяване на площадка за фитнес. Постигнати резултати от осъществения проект: - Рехабилитирана 1384.49 кв.м настилка от спортна площадка в СУ "Максим Райкович";   - Направа на ново покритие от противохлъзгав гранитогрес и монтирана бетонна маса за тенис на площадката под еркер в североизточната част на спортната площадка № 1  - Изградена алея от тупиково отклонение от ул. „Капитан дядо Никола" до лекоатлетическата писта на второ ниво и до игрищата, разположени на трето ниво;  - Възстановена 637.83 кв.м лекоатлетическа писта и положена нова акрилна настилка;   - Доставено спортно оборудване - 4 бр. врати за минифутбол и хандбал, баскетбол;  - Подобрени условия за спорт и обновени спортни площадки и лекоатлетическа писта, част от обект общинска собственост на територията на град Лясковец;   - Създадени съвременни условия за спорт и рекреация на активното население на община Лясковец, чрез ремонт на спортни площадки в СУ "Максим Райкович";  - Облагодетелствани 461 ученици от СУ "Максим Райкович";  - Обособена площадка за фитнес. Период на изпълнение: 19.08.2020 - 29.06.2023 г. Обща стойност на проекта: 239 070.68 лева Собствен принос: 59 165.16 лв.