Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Нов шанс за социално включване в Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG05M9OP001-2.014-0002-С01

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.014 Основни дейности по проекта: Проектът включва пакет от интегрирани иновативни социални дейности за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Пакетът от иновативни социални дейности надгражда предлаганите социални услуги на Домашен социален патронаж. Иновативните социални дейности ще се предоставят чрез „Мобилен център за интегрирани социални услуги” и „Лаборатория за социални иновации”, в които ще бъдат назначени следните специалисти: 1 (един) социален работник, 1 (една) медицинска сестра, 1 (един) психолог, 1 (един) координатор, грижи за възрастни хора в общността, 2 (двама) рехабилитатори, 1 (един) сътрудник, социални дейности и 1 (един) шофьор на 8 часова заетост и 4 лица с увреждания на 4 часова заетост на длъжност „технически организатор”. В рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за реализацията на заложените иновативни социални дейности за Община Лясковец. Предстои разработване на Система за известяване, чрез която потребители на социалните дейности ще известяват в реално време при необходимост от посещение или при риск и нужда от помощ. Системата ще бъде предоставяна, чрез специален софтуер с максимално опростена визия за потребителите. Постигнати резултати от осъществения проект: Проектът включва пакет от интегрирани иновативни социални дейности за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и надгражда предлаганите социални услуги от Домашен социален патронаж - гр. Лясковец.   Иновативните социални дейности се предоставяха чрез „Мобилен център за интегрирани социални услуги” (МЦ). Мултидисциплинарният екип в МЦ включваше следните експерти: 1 координатор грижи за възрастни хора в общността, 1 социален работник, 1 психолог, 1 шофьор с 8 часова заетост и 2 медицински сестри с 4 часова заетост. Към МЦ бяха включени още 4 лица с увреждания на длъжност „технически организатор”, като работата им бе да подпомогне дейността на мобилния център освен в административния център и в следните населени места: с. Мерданя, с. Джулюница и с. Добри дял. Обособените работни места на лицата с увреждания бяха позиционирани в пенсионерските клубове на съответно село, а за гр. Лясковец в клуба на инвалида.  Мобилният център обслужваше 78 потребители за периода 29.01 - 22.12.2019 г., като 64 потребители ползваха социални консултации и медицински услуги и 14 потребители ползваха психологически подкрепа.   В създадената „Лаборатория за социални иновации” мултидисциплинарния екип включваше следните експерти: 1 рехабилитатор, 1 сътрудник социални дейности и 1 медицинска сестра с 8 часова заетост. В рамките на проекта бе закупено специализирано оборудване за нуждите на залата за рехабилитация, а именно йога килимче - 25 бр.; гимнастически дюшеци - 3 бр.; велоергометър - 1 бр.; уреди за раздвижване на колянна става - 3 бр.; гимнастическа топка - 3 бр; комплекс меки форми за игра - 10 бр.; медицинска кушетка - 1 бр.; шведска стена - 2 бр.; силиконови топки -10 бр. Във втората зала на ЛСИ бяха разположени работни маси, бюро, метални шкафове и осигурени материали за арт терапия. Сътрудникът социални дейности използваше трудотерапия и арт терапията за групова или индивидуална работа насочена върху социалното включване на лицата с увреждания. В периодът от 29.01 до 22.12.2019 г. 34 потребители ползваха иновативните услуги, предлагани от Лабораторията за социални иновации.   Иновативното в реализираният проект бе разработената и внедрена „Система за известяване“ и предоставяне на 20 бр. интернет карти за таблети на 20 бенефициенти. Системата представляваше специален софтуер с максимално опростена визия, целящ задоволяване нуждите от помощ на уязвимите лица. Предоставените комуникационни устройства при стартиране автоматично визуализираха отделни бутони, чрез които се заявява вида помощ, от която се нуждае потребителя. Системата позволяваше подаване на заявки за 4 вида помощ: лична помощ; помощ в домакинството; медицински нужди и друга помощ. Подадените заявки се обработваха чрез системата в мобилния център. В рамките на проектните дейности 20 потребители се възползваха от предоставените таблети, в резултат на което и бяха регистрирани и изпълнени 48 заявки и 48 протокола от извършени посещения на адреса на нуждаещото се лице. Период на изпълнение: 22.08.2018 - 22.12.2019 г. Обща стойност на проекта: 180 070.00 лв.