This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Осигуряване на достъпна среда и приспособяване на работни места за трудова реализация на хора с увреждания в Клуб на инвалида, град Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Агенция за хората с увреждания

Основни дейности по проекта:

Настоящото проектно предложение предвижда дейности по: 

- подобряване на работната среда за осигуряване на подкрепа за лицата с увреждания да изпълняват ефективно трудовите си задължения 

- осигуряване на достъпна среда за облекчено влизане/излизане на лица с увреждания в помещения на Клуб на инвалида, град Лясковец, включващо осигуряване на достъп чрез мобилни рампи за инвалидни колички до разположени в клуба работни места за лица с трайни увреждания и до предлаганите услуги в клуба; 

- приспособяване на санитарно помещение и подстъпите към него, в съответствие с международните стандарти и националните нормативни документи (Наредба № 4 от 2009 г.) за лица с увреждания, чрез което ще бъде предоставена възможност за използване от лица с трайни увреждания и с инвалидни колички; 

- подобряване условията на труд, чрез извършване на ремонтни дейности в помещенията на Клуба на инвалида, съобразени с възможностите за трудова заетост на целевата група и в съответствие със заболяванията на наетите лица и с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № 4 от 2009 г. и Наредба № 7 от 1999г.); 

- подобряване условията на труд чрез осигуряването на подходящо оборудване за нуждите на наетите лица с увреждания, позволяващи ефективно и с най-малко усилия да изпълняват трудовите си задължения; 

- промяна на нагласите в общността спрямо лицата с трайни увреждания.

Период на изпълнение:

01.05.2017 - 30.06.2017 г.

Обща стойност на проекта:

12 500.87 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |