This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ 04/07/2/0/00679/ 19.09.2017 г.

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Проектът „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец” има за цел да подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на Община Лясковец като съдейства за повишаване качеството на живот на територията на общината. Конкретните цели на проекта са свързани с подобряване условията за развитие на културно-образователна и творческа дейност във всички населени места от общината, разширяване на социалния обхват на читалищната дейност в град Лясковец чрез улесняване на достъпа за хора с увреждания, осигуряване на възможности за целогодишно използване на материално-техническата база и обновяване на сценичното обзавеждане и оборудване, повишаване на образователния и информационен статус на населението чрез развитие на нови дейности в сградата на читалището, превръщане на читалище „Напредък - 1870” в устойчива местна институция, отговаряща на потребностите на общността. С реализацията на проекта най-значимата културна институция на община Лясковец – читалище „Напредък – 1870” ще се превърне в динамично и съвременно средище на местната общност, което да съхрани културната идентичност на общината, и да я запази за бъдещите поколения. 

Специфичните цели на проекта са свързани с различни аспекти на цялостната промяна на читалището като традиционна културна институция, дълбоко свързана с обичаите и духовността на населението, която придобива функциите на модерен информационен и образователен център, средище за общуване на местната общност. С реализацията на проекта се предвижда да бъдат постигнати следните очаквани резултати:  

- 9 500 души – население на град Лясковец, пряко облагодетелствани от обновения сграден фонд на читалище „Напредък – 1870”; 

- създадени подходящи условия за провеждане на над 120 творчески и културни прояви годишно в сградата на най-голямата културна институция на територията на община Лясковец; 

- 15% годишно увеличение на брой на посетителите на постановки и културни мероприятия на читалището; 

- подобрено информационно обслужване и предоставяне на услуги на над 5500 жители на общината; 

- подкрепено създаване на 10 нови временни работни места в нови културни и туристически продукти; 

- 500 деца и младежи, активно участващи в дейностите на читалището и приобщени към културните ценности на общността; 

- осигурен достъп за над 1050 души с увреждания до културната, библиотечна и читалищна дейност на НЧ „Напредък – 1870”; 

- разширяване на предоставяните услугите от библиотеката и увеличаване на посещенията до 25 000 посещения/годишно. 

- ремонт и обновяване на сградата на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец със застроена площ 1 291,86 кв.м. и РЗП 3566,98 кв.м., включващи основен ремонт на зрителна зала и балкон, ремонт коридори и санитарни помещения, демонотажни работи, зидарски работи, настилки, облицовки, мазилки и бояджийски работи, столарски работи; 

- доставка на обзавеждане за сцена и театрални столове, оборудване - сценично осветление, звукотехническо оборудване - озвучителна система, устройство за придвижване на инвалидни колички.

Период на изпълнение:

19.09.2017 - 13.11.2019 г.

Обща стойност на проекта:

435 776.17 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |