This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново

Статус на проекта:

Подаден за финансиране

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Основна цел на проекта за реконструкция и модернизация на водоснабдителната система в селата Джулюница и Добри дол, община Лясковец, област Велико Търново е в съответствие с целите на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 година - подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. С реализация на проекта за реконструкция и модернизация на водоснабдителната система ще се достигнат стандартите за питейната вода ,консумирана от населението и ще се задоволи една съществена за него потребност - вода с питейни качества. Същевременно с реализацията на проекта биха се подобрили и основните показатели и за качество на водоснабдителните услугите в Община Лясковец, които са: 

- реконструкция и рехабилитация на 20 180,23 л.м. улична водопроводна мрежа в с. Джулюница и с. Добри Дял, Община Лясковец, Област Велико Търново; 

- изгрждане на иновативна система за контрол на водния поток - 2 бр. 

- за селата: Джулюница и Добри Дял, община Лясковец, ниво на покритие с качествени водоснабдителни услуги и по конкретно с отговаряща на всички изисквания питейна вода за населението; 

- качество на питейната вода; 

- непрекъснатост на водоснабдяването (непрекъснатост на водоподаването и времетраене на прекъсванията); 

- ниски общи загуби на вода във водоснабдителните системи и минимизиране на срокове за тяхното намаляване; 

- минимизирането на авариите на водоснабдителната система; 

- необходимо налягане във водоснабдителната система за цялостното и пълноценно подаване на вода до всички домакинства във населеното място; 

- перфектни експлоатационни показатели за ефективност; 

- оптимални финансови показатели за ефективност; 

- оптимална численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители.

Период на изпълнение:

01.02.2017 - 31.12.2018 г.

Обща стойност на проекта:

5 832 607.77 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |