Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново Статус на проекта: Нефинансиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Основни дейности по проекта: Основна цел на проекта за реконструкция и модернизация на водоснабдителната система в селата Джулюница и Добри дол, община Лясковец, област Велико Търново е в съответствие с целите на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 година - подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. С реализация на проекта за реконструкция и модернизация на водоснабдителната система ще се достигнат стандартите за питейната вода ,консумирана от населението и ще се задоволи една съществена за него потребност - вода с питейни качества. Същевременно с реализацията на проекта биха се подобрили и основните показатели и за качество на водоснабдителните услугите в Община Лясковец, които са:  - реконструкция и рехабилитация на 20 180,23 л.м. улична водопроводна мрежа в с. Джулюница и с. Добри Дял, Община Лясковец, Област Велико Търново;  - изгрждане на иновативна система за контрол на водния поток - 2 бр.  - за селата: Джулюница и Добри Дял, община Лясковец, ниво на покритие с качествени водоснабдителни услуги и по конкретно с отговаряща на всички изисквания питейна вода за населението;  - качество на питейната вода;  - непрекъснатост на водоснабдяването (непрекъснатост на водоподаването и времетраене на прекъсванията);  - ниски общи загуби на вода във водоснабдителните системи и минимизиране на срокове за тяхното намаляване;  - минимизирането на авариите на водоснабдителната система;  - необходимо налягане във водоснабдителната система за цялостното и пълноценно подаване на вода до всички домакинства във населеното място;  - перфектни експлоатационни показатели за ефективност;  - оптимални финансови показатели за ефективност;  - оптимална численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители. Период на изпълнение: 01.02.2017 - 31.12.2018 г. Обща стойност на проекта: 5 832 607.77 лева