This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

"Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България

Статус на проекта:

В процес на реализация

Източник на финансиране:

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Основните дейности, включени в проекта, са насочени към получаване на необходимите активи и услуги за доставянето на качествени професионални обучения, курсове по чужди езици, както и съвместни трансгранични пазари. Основна дейност по проекта се свежда до извършването на реконструкция и обзавеждане на сграда за обществено обслужване (Младежки дом в гр. Лясковец), находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, където се предвижда създаването на трансграничния бизнес инкубатор. Сградата в момента е доста амортизирана, като се предвижда тя да се превърне в съвременна сграда за обществено обслужване с внедряване на много иновации по време на строителството - вентилируема керамична фасада и облицовка от композитни панели, енергоефективна отоплителна инсталация, функционално обособяване на нови пространства – административна, обществена и обслужваща зона.  

Друга от дейностите, чието изпълнение се предвижда, е развитието на уеб-базирана платформа за „зелени” работни места в трансграничния регион, която да бъде използвана от всяко заинтересовано лице, което търси възможности за заетост или собствен бизнес, както и от хора, заинтересовани да намерят доставчици на стоки и услуги в трансграничния район. Предвижда се и инсталиране на 4 инфо-павилиона, поставени на обществени места в двете общини – Община Лясковец и Община Виделе, за популяризиране на възможностите за заетост в сферата на екотуризма и биологичното земеделие. Специално внимание в проекта е отделено на информационните кампании и популяризирането на добри практики, за да може повече граждани да получат информация за зелените възможностите за заетост в селските райони на трансграничния регион.

Период на изпълнение:

01.03.2017 - 24.09.2020 г.

Обща стойност на проекта:

1 219 573,08 евро

Собствен принос:

15 288,67 евро

Партньор по проекта:

Община Виделе

Изтегли:
   24.04.2017 г. Две общини от трансграничния регион – Лясковец (България) и Виделе (Румъния) обявиха началото на партньорски проект за създаване на „Мрежа за зелени работни места“ - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |