This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

BG05FMOP001-3.002-0001-C07 / 15.07.2016 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Бюджетна линия:

По операция тип 3: 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”

Основни дейности по проекта:

1. Предвидено е осигуряване на топъл обяд за 44 души от община Лясковец, в т.ч. и прилежащите на общината села. 

Потребителите, които ползват дейностите по операцията обхващат най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи: 

- лица и семейства на месечно подпомаган по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция; 

- самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си. 

2. предоставяне на съпътстващи мерки, изразени в консултиране и съдействие за:  

- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.  

- ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги. 

- за индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.

Постигнати резултати от осъществения проект:

1. Осигуряване на топъл обяд за 44 правоимащи лица.  

Териториалният обхват бе гр. Лясковец и прилежащите на общината села - с. Добри дял, с. Драгижево, с. Джулюница, с. Мерданя и с. Козаревец. 

За целият период на реализацията дейностите на проекта (16.05.2016 г. - 29.02.2020 г.) бяха обхвати 120 бенефициента. 

2. Потребителите ползващи социалната услуга принадлежаха към следните целеви групи:  

- лица и семейства на месечно подпомагани по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - обхванати 8 лица;  

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица - обхванати 17 лица;  

- самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си - обхвати 19 лица;  

3. Предоставени бяха съпътстващи мерки, изразени в консултиране за:  

- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.  

- ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.  

- за индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др. 

За целият период на реализацията дейностите на проекта (16.05.2016 г. - 29.02.2020 г.) бяха проведени над 2000 групови и индивидуални консултации с ползвателите на социалната услуга.

Период на изпълнение:

16.05.2016 - 29.02.2020 г.

Обща стойност на проекта:

110 282.48 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |