This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище

Статус на проекта:

Нефинансиран

Договор за финансиране:

№ BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M20P001-3.002

Основни дейности по проекта:

Проектът ще предложи иновативен модел за работа в мултикултурна среда за интегриране и задържане на учениците от ромската общност в училище. 

Проектната идея се основава на мобилизиране на различни ресурси за работа с деца и родители, осигурявайки им необходимата подкрепа, обърнати с лице към проблемите на всяко дете. 

Сформиране на мобилен мултидисциплинарен екип, които ще работи с целевата група ученици и родители от всички училища, включени в проекта, създаване и функциониране на Творчески занимални – 10 броя, които ще функционират през лятната ваканция, организиране и провеждане на мероприятия, свързани със съхраняване и традиции и обичаи, работа с родители, провеждане на кампании, изнесени обучения за родители и ученици. 

Предложеният модел за работа с деца и родители от различни етноси ще може да бъде мултиплициран във всяко училище и във всяка мултиетническа общност.  

Проектното предложение ще се реализира, чрез изпълнение на следните дейности: 

1. Организационно управленски дейности за ефективно управление на проекта – екип на проекта.  

2. Създаване и функциониране на мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти: психолози, социален работник и образователни медиатори (сътрудник социална работа).  

3. Сформиране и функциониране на Творчески занимални.  

4. Активизиране и овластяване на родителите.  

5. Кампании с родители и местна общност за подкрепа на образованието в етнически смесена среда.  

6. „Заедно на празник!“-дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците и популяризация на ромската култура и традиции.  

7. Организиране на дейности и мероприятия за повишаване на мотивацията за продължаване на образованието и придобиване на умения за обучение в различни среди, повишаване на езиковата култура, придобиване на различни умения за адаптиране в новата училищна среда, информиране, консултиране и превръщане на образованието в ценност.  

8. Популяризация на проекта.

Период на изпълнение:

05.07.2017 - 31.12.2019 г.

Обща стойност на проекта:

310 944 лева

Партньор по проекта:

Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ” гр. Велико Търново и Основно училище „Петко Рачев Славейков” село Джулюница

Изтегли:
   Община Лясковец стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |