Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Младежки информационно-консултантски център Младежки информационно-консултантски център Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № 41-00-338 / 28.11.2014 г.

Източник на финансиране:
Министерство на младежта и спорта

Министерство на младежта и спорта

Основни дейности по проекта: Общата цел е насочена към развитие и утвърждаване на Младежкия информационно-консултантски център – Велико Търново като устойчив механизъм за предоставяне на достъпни и качествени услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора от двете общини Велико Търново и Лясковец и ресурсните възможности на областта.  Специфичните цели на проекта са:  - Повишаване на образованието и включване във форми на заетост чрез развитие на умения за самооценка и самостоятелен избор;  - Подпомагане младите хора при изграждането на модел на поведение на действени и активни граждани, подготвени да взаимодействат с местната власт и формирането на готовност не само да потребяват, но и да предоставят услуги, чрез насърчаване на участието в различни форми на социално общуване;  - Подпомагане самоорганизирането на младежките общности в съответствие с европейските стандарти и включването им в международни младежки програми и дейности, чрез създаване на условия за занимания по интереси и общуване на основата на културни, образователни и социални дейности с формите и методите на неформалното образование.  Преки бенефициенти по проекта са:  Млади хора във възрастовата група 15 – 29 години от общините Велико Търново и Лясковец:  Млади хора в риск и неравностойно положение.  Съобразно проекта, дейностите са групирани в 4 направления: информационни услуги, консултантски дейности, обучения и т.нар. Свободна зона (за изяви, инициативи, кампании). Постигнати резултати от осъществения проект: 1.Проведено двудневно обучение „Работа в екип и развитие на лидерски умения”.  2.Проведено двудневно обучение „Планиране, подготовка и организиране на младежки инициативи, акции и кампании”.  3.Проведено еднодневно обучение „Дискриминация, ксенофобия, толерантност”.  4.Проведено еднодневно обучение „Преодоляване на зависимостите”.  5.Проведено анкетно проучване с около 90 младежи от община Лясковец за професионалната реализация и избора на кариера за съпоставка с моментното състояние на пазара на труда. Данните са анализирани и публикувани в Информационен бюлетин – Международен научен журнал „Перспективи” бр. 2 от 2015 г.  6.Издирвателска и събирателска дейност за видни лясковчани – отпечатана дипляна.  7.Младежки уикенд „Търси и преоткрий защитена местност Лесопарка” – І част – Спортен празник.  8.Младежки уикенд „Търси и преоткрий защитена местност Лесопарка” – ІІ част – Туристически поход.  9.„Да четем заедно” – инициатива на открито по повод Международния ден на младежта.  10.Кръгла маса за структурния диалог „Взаимодействие с местната власт за изработване на общински младежки политики”. Период на изпълнение: 15.01.2015 - 15.11.2015 г. Обща стойност на проекта: 35 657.00 лева Собствен принос: 3 257.00 лева Партньор по проекта: Областна администрация Велико Търново, Община Велико Търново, Община Лясковец, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Регионална здравна дирекция – Велико Търново и Дружество за разпространение на знания „Мисъл” – Велико Търново