Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: 12-11-46 / 09.10.2012 г.

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия: № BG051PO002/12/1.1-04 Основни дейности по проекта: - Извършване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец;  - Провеждане на съпътстващи обучения;  - Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи;   - Оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури.  Постигнати резултати от осъществения проект: - Изготвени детайлни препоръки и план за оптимизиране на административните структури;   - Извършен преглед на организационните модели в общинските администрации и изработени функционални анализи;   - Разработени нови проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на вътрешната нормативната уредба;   - По-добро разпределение на функциите и дейностите между отделните звена в институциите;   - Добре обучени и мотивирани служители за качествено административно обслужване на гражданите. Период на изпълнение: 09.10.2012 - 08.04.2014 г. Обща стойност на проекта: 143 969 лева Партньор по проекта: Община Лясковец

Допълнителна информация:
Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”