Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия: № BG161PO001/3.2-02/2011 Основни дейности по проекта: По проекта се предвижда изпълнението на следните дейнности:  - Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия;  - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации;  - Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири);  - Обществено осведомяване и информационни услуги;  - Изследване на ефективността на маркетинговите дейности. Постигнати резултати от осъществения проект: - Разработени туристически пакети   - Изработена рекламна стратегия и продуктово позициониране за 3 туристически пакета   - Изготвени и разпространени 3 броя туристически пакети.   - Изготвено лого и слоган на региона.   - Изготвена рекламна стратегия и успешен модел за продуктово позициониране   - Успешно разработени елементи и материали за изпълнение на конкретни маркетингови дейности; Проведена рекламна кампания в рамките на 2 сезона с насоченост към българския, англоезичния, немскоезичния и румънския пазар.  - Взето участие в туристически форум за насърчаване на ефективната двустранна комуникация.  - Проведени консултации за местни лица с интерес за развитие на туризма.  - Информирана местна общност за създадените продукти, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми. Период на изпълнение: 13.08.2012 - 24.07.2015 г. Обща стойност на проекта: 486 164 лева Партньор по проекта: община Лясковец и община Златарица

Допълнителна информация:
Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година
08.10.2013 г. Организация и управление на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”
08.11.2012 г. Елена, Лясковец и Златарица изпълняват общ проект за развитие на туризма с цел повишаване качеството на живот за местните общности
08.12.2012 г. Изготвени и обявени са тръжните процедури по обществените поръчки по проект Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица
08.01.2013 г. Предстои излседване на ефективността на маркетинговите дейности по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”
08.02.2013 г. Популяризиране на туристическа дестинация „Елена – Лясковец – Златарица” в България и чужбина
08.03.2013 г. Изследват ефективността на дейности, заложени в проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт–туристическа дестинация Елена–Лясковец-Златарица”
31.10.2014 г. Общините Лясковец, Елена и Златарица подготвят туристически пакети
25.11.2014 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
13.12.2014 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
23.01.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
26.02.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
23.03.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
16.04.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
15.05.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта
11.06.2015 г. Информация за изпълнение на дейности по проекта